درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کریم
چنانی
مذکر
معافیت
5 - 12 - 1367
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور کامپیوتری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
شوش