درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
مشکینی
مونث
30 - 6 - 1370
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس زیست شناسی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
لرستان
بروجرد