درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجید
مشکینی
مذکر
معافیت
31 - 6 - 1353
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی نگهبان را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
لرستان
بروجرد