درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
سخایی
مونث
8 - 10 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran