درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد علی
توکلی
مذکر
پایان خدمت
15 - 8 - 1366
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
حسابداری عمومی پیشرفته--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 7 - 1392 تا 4 - 1394 در زنجان محرک نوین مشغول بکار بوده ام
Zanjan
Zanjan