درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احسان
اسماعیل زاده
مذکر
معافیت تحصیلی
22 - 11 - 1373
مجرد
فوق دیپلم
حقوق
زبان انگلیسیمتوسط
1. تسلط کامل به برنامه office 2. تسلط کامل به تایپمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
West Azerbaijan
Urmia