درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
لیلا
رنجبر
مونث
30 - 6 - 1361
مجرد
فوق لیسانس
شیمی
زبان انگلیسیمقدماتی
ISO 17025متوسط
گواهینامه نحوه استقرار الزامات مدیریت کیفیت آزمایمتوسط
گواهینامه استفاده بهینه و ساده از نرم افزار Excelمتوسط
گواهینامه طیف‌سنجی LSPR و کاربرد آن به عنوان یک امتوسط
تسلط و کار با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis و نرم اپیشرفته
تسلط و کار با دستگاه اسپکتروفلوئوریمتر (Fluoresceپیشرفته
آشنایی و کار با دستگاه FT-IRمقدماتی
مسلط بر آنالیز دستگاهی شیمیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی شیمیدان را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
از 2 - 1390 تا 2 - 1391 در شرکت ایزوگام دقت طلایی مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1391 تا 3 - 1394 در شرکت ایزوگام بیتا گستر مشغول بکار بوده ام
تهران
شهریار