درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ارزو
واعظ
مونث
12 - 2 - 1366
متاهل
فوق لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
مقاله نویسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1388 تا 4 - 1389 در شرکت بیمه مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1389 تا 4 - 1390 در شرکت پخش مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1393 تا 2 - 1394 در موسسه اموزشی مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان