درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
شهریور
مذکر
پایان خدمت
17 - 3 - 1367
مجرد
دیپلم
الکترونیک
گواهی نامه ماشین وموتورمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گیلان
رشت