درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرشاد
تدین میراصفهانی
مذکر
پایان خدمت
8 - 10 - 1368
مجرد
فوق لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیمتوسط
متخصص ارشد شبکه و کامپیوترپیشرفته
رایانه کارد درجه 2پیشرفته
رایانه کار درجه 1پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حقوقدان را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1393 تا 3 - 1394 در شرکت غرب لاستیک مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1387 تا 10 - 1391 در شرکت اکتشاف رایان غرب مشغول بکار بوده ام