درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدسجاد
محبوبی
مذکر
معافیت تحصیلی
9 - 2 - 1372
مجرد
لیسانس
مهندسی نفت
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس نفت را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اردستان