درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمیدرضا
کریمی پور
مذکر
پایان خدمت
16 - 6 - 1354
متاهل
فوق لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
HISپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدير دولتی را دارم
از 1 - 1380 تا 3 - 1394 در قرارگاه خاتم النبیا مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران