درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر
نظربلند
مذکر
پایان خدمت
23 - 1 - 1363
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
علوم اداریپیشرفته
اپراتوری کامپیوترپیشرفته
لینک روزمه مختصر اینترنتی : http://kholdebarin.peپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1393 تا 1 - 1394 در بازرگانی سپاهان همراه مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان