درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ندا
محمودی
مونث
15 - 12 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی شهرسازی
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزار اتوکدپیشرفته
کار با نرم افزار سامانه121-اداره برق-پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 3 - 1388 تا 9 - 1390 در شرکت نیروی برق نواحی استان تهران مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1386 تا 3 - 1388 در دفتر فنی-مهندسی مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد