درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرامرز
باقرزاده
مذکر
پایان خدمت
10 - 4 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
کتیاپیشرفته
سالیدورکپیشرفته
آرتکم(منبت کاری)پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 1 - 1392 تا 12 - 1392 در فنی حرفه ای مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1393 تا 12 - 1393 در شیده توس مشغول بکار بوده ام