درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
نصیری
مذکر
معافیت تحصیلی
25 - 1 - 1374
مجرد
سیکل
زبان انگلیسیمتوسط
مدرک acdl رسمیپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 7 - 1392 تا 12 - 1394 در چاپ و تکثیر نگارینه مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج