درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
افسانه
عباسی
مونث
11 - 4 - 1370
مجرد
فوق لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
ICDLپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران