درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احسان
درويشي
مونث
1 - 3 - 1377
مجرد
سیکل
ندارم--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی ندارم را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اهواز