درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سمانه
چنگیزی
مونث
26 - 9 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم