درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
وحید
عبدلی
مذکر
معافیت تحصیلی
15 - 5 - 1374
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس علوم تغذیه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم