درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
رضازاده ثانی
مونث
3 - 3 - 1370
مجرد
لیسانس
کتابداری و اطّلاع رسانی
زبان انگلیسیمتوسط
تایپ ده انگشتی با سرعت بالا به دو زبان انگلیسی و ف--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تولید محتوا وب و طراحی وب باکمک نرم افزا را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور نمايش را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی عکاس را دارم
از 2 - 1390 تا 3 - 1390 در کتابخانه عمومی فرهنگسرای اشراق مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران