درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمیده
مرتضایی
مونث
30 - 4 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی پلیمر
زبان انگلیسیپیشرفته
تربیت کارشناس فرآیندمتوسط
دوره های گرامرپیشرفته
دوره مکالمات و مکاتبات پیشرفتهمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس پلیمر را دارم
از 10 - 1392 تا 4 - 1393 در پتروشیمی قائد بصیر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران