درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهناز
آقاجاني
مونث
25 - 3 - 1370
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
CCNAمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
سیستان و بلوچستان
زاهدان