درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
بیاتی
مذکر
پایان خدمت
12 - 1 - 1369
مجرد
لیسانس
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
مدرک ICDL پیشرفته از فنی و حرفه ایپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
زنجان
زنجان