درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علي
پورسعيدي
مذکر
پایان خدمت
21 - 5 - 1368
متاهل
دیپلم
ساختمان
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارگر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی نگهبان را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مرکزی
اراک