درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر
ذبیحی
مذکر
پایان خدمت
9 - 3 - 1365
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
نقشه کشی تأسیسات-pdms،مقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی فنی مهندسی را دارم
از 8 - 1390 تا 11 - 1390 در شرکت توربوژنراتور شاهرود مشغول بکار بوده ام
سمنان
شاهرود