درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عباس
گودرزی
مذکر
پایان خدمت
1 - 1 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
دوره PLC درجه 2متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1384 تا 6 - 1386 در شرکت خصوصی الکتروآریا مشغول بکار بوده ام
لرستان
بروجرد