درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جواد
نعمتی
مذکر
معافیت تحصیلی
18 - 2 - 1373
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمقدماتی
ICDL1.2متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Qazvin
Qazvin