درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سولماز
صادقی
مونث
5 - 5 - 1368
مجرد
فوق لیسانس
زراعت
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
icdl, photoshop, gis--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران