درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
لاله
دلشاد
مونث
26 - 11 - 1360
مجرد
فوق لیسانس
فیزیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1383 تا 3 - 1394 در دانشگاه مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1385 تا 1 - 1388 در یخچال سازی مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران