درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علي
حاجي پور
مذکر
پایان خدمت
3 - 12 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 12 - 1392 تا 6 - 1394 در بنياد حفظ آثار ارزش هاي دفاع مقدس استان البرز مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج