درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعید
صفیعی
مذکر
پایان خدمت
26 - 9 - 1368
مجرد
لیسانس
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمتوسط
icdlپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Mazandaran
Behshahr