درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
mostafa
nazeri
مذکر
معافیت
27 - 3 - 1368
مجرد
لیسانس
مديريت جهانگردی و هتلداری
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مديريت جهانگردی و هتلداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Qazvin
Qazvin