درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
تیموری
مذکر
پایان خدمت
8 - 11 - 1360
متاهل
لیسانس
زبان و ادبیّات عربی
زبان انگلیسیمقدماتی
ICDLپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
از 12 - 1391 تا 4 - 1394 در مهندسین مشاور مشارآب مشغول بکار بوده ام
فارس
شیراز