درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ندا
محمدی
مونث
31 - 3 - 1368
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1393 تا 6 - 1394 در مهندسین مشاور مشارآب مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران