درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدامین
ملک پور
مذکر
معافیت تحصیلی
15 - 9 - 1373
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس هوا فضا را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اصفهان