درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بتول
نعمتی
مونث
2 - 6 - 1358
مجرد
دکترا
فلسفه
زبان انگلیسیپیشرفته
فتوشاپ-حسابداری---
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1393 تا 6 - 1394 در تکلیف توان مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1392 تا 4 - 1393 در آسه سپهر مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1391 تا 12 - 1393 در بازرگان توسن جاده مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران