درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سمیرا
درستي
مونث
13 - 9 - 1369
متاهل
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1394 تا 6 - 1394 در کمپرسورسازان پرشیا مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1393 تا 11 - 1393 در ایستا کامپوزیت ورق رایان مشغول بکار بوده ام
East Azerbaijan
Tabriz