درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جواد
گزمه
مذکر
معافیت
19 - 9 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 10 - 1390 تا 6 - 1394 در شرکت نکاچوب مشغول بکار بوده ام
مازندران
ساری