درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امین
روستائی
مذکر
در حال خدمت
7 - 7 - 1369
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
برنامه نویسی ویندوزپیشرفته
طراحی سایتمتوسط
گرافیک(فتوشاپ)متوسط
ژورنالمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
فارس
فسا