درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
نجفی
مذکر
معافیت
7 - 3 - 1367
مجرد
لیسانس
گرافيک
زبان انگلیسیمتوسط
کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تکنسین کامپیوتر را دارم
از 7 - 1385 تا 7 - 1386 در دانشگاه علم و صنعت مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1387 تا 3 - 1393 در دانشاه علمی و کاربردی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran