درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سپیده
نجفی
مونث
11 - 1 - 1374
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
ICDL 1متوسط
AutoCadپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی بازاریاب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
فارس
شیراز