درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الناز
خزایی
مونث
18 - 7 - 1373
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 3 - 1394 تا 6 - 1394 در دانشگاه خوارزمی مشغول بکار بوده ام
تهران
ری