درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد جواد
رضائی
مذکر
پایان خدمت
23 - 9 - 1370
متاهل
لیسانس
مهندسی نفت
زبان انگلیسیمتوسط
گواهینامه رانندگیپیشرفته
ICDLپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس نفت را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس نفت را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
فارس
نی‌ریز