درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه سادات
شهربانويي
مونث
24 - 3 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
تاریخ
زبان عربيمتوسط
Icdlمتوسط
Internetپیشرفته
Crmمتوسط
گذراندن دوره بلد محلي مقدماتی
١٢سال سابقه منشي گري و مسئول دفتر مدير عامل را دار--
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارشناس راهنمای موزه ها را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس تاریخ را دارم
از 7 - 1387 تا 7 - 1389 در رايان هم افزا مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در ويستا مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در فرهنگ ازما مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در متين رايانه مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1391 تا 2 - 1394 در شركت سان مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در تدريس خصوصي عربي و ليدري مسافران عرب زبان مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران