درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهسا
امانی
مونث
7 - 4 - 1371
متاهل
لیسانس
مهندسی الکترونیک
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
از 4 - 1393 تا 1 - 1394 در رمیس مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 6 - 1394 در پدیسار مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران