درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید عرفان
صدری
مذکر
معافیت تحصیلی
8 - 4 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیپیشرفته
Requirements of ISO 9001:2008 Training Certificateپیشرفته
Internal Audit of ISO 9001:2008 Training Certificaپیشرفته
NIS Academy project planning and controlling usingپیشرفته
مدرک دوره پیشرفته مدیریت کنترل پروژه با استفاده ازپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
از 3 - 1392 تا 7 - 1392 در شرکت نوآوران سویاب صنعت مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران