درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
اقبالی
مذکر
معافیت تحصیلی
15 - 4 - 1371
مجرد
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی نگهبان را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اهواز