درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
كميل
صالحي
مذکر
پایان خدمت
9 - 5 - 1363
مجرد
فوق دیپلم
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
به رانندگي ،حسابداري،روابط عموميمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1390 تا 10 - 1383 در سازمان مركزي دانشگاه ازاد مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1385 تا 1 - 1389 در فروش قطعات كامپيوتر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران