درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سامان
علیخانی
مذکر
پایان خدمت
23 - 7 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
گواهینامه رانندگی ب1پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 12 - 1389 تا 12 - 1391 در مشاور املاک مشغول بکار بوده ام
Mazandaran
Nowshahr